Kitna Roko Mann Ke Sor Ko
Ye Kaha Rokta Hai
Ko Sor Se Pare Us Maun Se Milna Hai
Mujhe Shiv Se Nhi Shiv Me Milna Hai

Mujhe Shiv Se Nhi Shiv Me Milna Hai
Mujhe Shiv Se Nhi Shiv Me Milna Hai
Mujhe Shiv Se Nhi Shiv Me Milna Hai

Apne Aham Ki Ahuti De Jalna Hai
Apne Aham Ki Ahuti De Jalna Hai
Mujhe Shiv Se Nhi Shiv Me Milna Hai
Mujhe Shiv Se Nhi Shiv Me Milna Hai

Kyu Mujhe Kisi Aur Ke
Kasto Ka Karan Banna Hai
Chand Aur Seesh Soshobhit
Us Chand Sa Sheetal Banna Hai

Kyu Mujhe Kisi Aur Ke
Kasto Ka Karan Banna Hai
Chand Aur Seesh Soshobhit
Us Chand Sa Sheetal Banna Hai

Us Chand Sa Sheetal Banna Hai

Mujhe Shiv Se Nhi Shiv Me Milna Hai
Mujhe Shiv Se Nhi Shiv Me Milna Hai

Jitna Main Bhatka
Utna Maila Ho Aaya Ho
Jitna Main Bhatka
Utna Maila Ho Aaya Ho

Kuch Ne Hai Chala Mohe
Kuch Ko Mai Chal Aaya Ho
Kuch Ko Mai Chal Aaya Ho

Mujhe Shiv Se Nhi Shiv Me Milna Hai
Mujhe Shiv Se Nhi Shiv Me Milna Hai